top of page

SUMO ENTERTAINMENT ApS

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

Sumo logo hvid.png

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

Disse forretningsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og ydelser fra SUMO ENTERTAINMENT ApS, herefter tiltalt som SUMO, medmindre andet er skriftligt aftalt i fx. tilbuddet.

 

1. Beskrivelse af ydelserne m.v.

I SUMO's tilbud er beskrevet, hvad SUMO skal levere (herefter betegnet som Produktet), herunder type af produkt, hvad Produktet skal bruges til (formål), tidsplan/leveringstid/produktionsplan og pris. Som udgangspunkt vil prisen være et estimeret beløb ud fra de oplysninger, SUMO har i forbindelse med udarbejdelse af tilbuddet og det beskrevne Produkt, og den endelig pris kan derfor afvige fra estimatet.

Tilbuddet er, med mindre andet fremgår af tilbuddet, gældende i 7 dage fra tilbudsdatoen. Kundens skriftlige accept af tilbuddet skal være modtaget af SUMO inden acceptfristen, og aftale om levering er først indgået ved SUMO's modtagelse af kundens accept.

 

2. Produktion og optagelser

Optagelsernes lokaliteter er kundens ansvar og skal aftales mellem parterne, og hvis optagelsestidspunkt ikke fremgår af tilbuddet, aftales dette nærmere mellem parterne.

Kunden sørger selv for medvirkende, der skal indgå i optagelserne, med mindre andet er aftalt. Alle aftaleforhold, honorering, udgifter, herunder transportomkostninger, i relation til de medvirkende er SUMO uvedkommende.

Det forventes og er kundens ansvar, at de medvirkende har sat sig ind i manuskript og evt. replikker m.v., inden optagelsen starter, i det omfang, SUMO har fremsendt sådant materiale til kunden inden optagelsen.

Herudover forventes det, at kunden stiller nødvendige rekvisitter, varer m.v. til rådighed som beskrevet i tilbuddet, eller som i sagens natur forudsættes at være til rådighed, da de skal indgå i optagelserne.

Det er en forudsætning for optagelserne og afgivne priser og estimater, at kunden medvirker med de ressourcer, der er beskrevet ovenfor. Forhindringer og forsinkelser, der skyldes kundens eller kundens kunders/samarbejdspartneres forhold, vil kunne medføre en forøgelse af tidsforbrug og dermed prisen. Såfremt ovenstående ikke er til rådighed eller kunden ikke medvirker som forudsat, kan det også betyde en ændring af leveringstidspunktet.

 

3. Ophavsret og brugsret

SUMO har de fulde ophavsrettigheder til Produktet der leveres. Det gælder også konceptbeskrivelser, oplæg, forslag/udkast, skitser, storyboards og alle former for mellemleverancer. Ved fuld betaling erhverver Kunden en ret til at bruge Produktet til det formål, det er udarbejdet til. Kunden må ikke uden aftale ændre, redigere eller beskære Produktet.

Brugsretten er begrænset til ét år regnet fra leveringstidspunktet og gælder visning og fremførelse på alle platforme.

SUMO har ret til selv at bruge Produktet, herunder i beskåret form, som led i markedsføringen af SUMO's virksomhed, som konkrete kundecases og som eksempler på SUMO's kompetencer. Produktet skal vises på en loyal måde.

 

4. Levering

SUMO leverer Produktet, herunder evt. udkast og mellemmaterialer/delleverancer som beskrevet i tilbuddet, og hvis intet leveringstidspunkt er aftalt, leveres det inden rimelig tid efter modtagelse af kundens accept af tilbuddet. Produktet kan enten leveres på et medie eller via et link til download.

Optagelsestidspunkter kan udskydes af SUMO med 48 timers varsel, ligesom det kan udskydes som følge af vejrlige eller andre eksterne forhold. Vejrlige forhold ved udendørs optagelser kan medføre udskydelse af optagelserne og dermed udskydelse af leveringstidspunktet, ligesom det kan forøge SUMO's tidsforbrug og dermed prisen for Produktet. SUMO skal udvise rimelig fleksibilitet og forsøge at planlægge optagelserne bedst muligt, så evt. forsinkelser medfører mindst mulige ekstraudgifter for kunden.

 

5. Pris og betaling

Prisen for Produktet og SUMO's ydelser fremgår af tilbuddet og er estimeret. I det omfang, SUMO vurderer, at estimatet ikke længere kan overholdes og må forøges, påhviler det SUMO snarest mulig at orientere kunden herom.

Øvrige omkostninger fremgår af tilbuddet, og ellers afregnes der efter medgået tid til SUMO's til enhver tid gældende timepriser. Alle priser angives excl. moms.

Transport afregnes efter Statens takster, og herudover afregnes der udlæg for fx. færge, broafgift og parkering. Evt. udlæg til hotelophold og forplejning kan kun ske efter kundens forudgående godkendelse, eller såfremt det fremgår konkret af tilbuddet.

Faktura sendes ved levering af Produktet, medmindre der af tilbuddet fremgår en ratebetaling eller betalingsplan. Hvis en opgave er under proces i mere end én måned, er SUMO berettiget til a conto fakturering pr. måned af det allerede udførte arbejde.

Betalingsfristen er 14 dage fra fakturadato. Ved for sen betaling skal der betales rente på 2 % pr. påbegyndt måned + 100 DKK pr. rykkergebyr.

Såfremt en betalingsfrist overskrides er SUMO berettiget til at tilbageholde fremtidige leverancer, indtil alle skyldige beløb er betalt af kunden, ligesom kundens brugsret til Produktet er betinget af betaling af alle skyldige beløb til SUMO.

 

6. Ansvarsfraskrivelse - Motiv, tredjemandsrettigheder og persondatarettigheder

SUMO har ikke clearet tredjemandsrettigheder i relation til indholdet af Produktet, og SUMO fraskriver sig ansvaret for, at Produktet kan bruges af kunden til de formål, kunden ønsker, uden at der skal indgås aftale med tredjemand. Det er kundens eget ansvar forud for brug af Produktet at afklare tredjemandsrettigheder ved aftale med de pågældende. Det gælder fx. for følgende elementer, der kan indgå i Produktet:

  • Brug af rekvisitter og tredjemandsprodukter, herunder mulige ophavs- eller varemærkerettigheder.

  • Brug af musik og andre optagelser tilhørende tredjemand.

  • Brug af medvirkende personer, herunder i relation til personens ”ret til eget billede” og persondatabeskyttelse.

Der er ikke af SUMO foretaget nogen retslig vurdering af Produktet, og det er op til kunden selv at afklare og tage ansvaret for, hvorvidt Produktet lovligt kan bruges jf. fx. markedsføringsloven, persondatabeskyttelsesreglerne og evt. regulatoriske regler gældende for kundens branche og/eller typen af evt. produkter, der indgår i Produktet eller målgruppen.

I det omfang, kunden måtte stille materiale til rådighed for SUMO til brug under eller i optagelserne, indestår kunden for at have clearet alle rettigheder til en sådan brug, og SUMO erhverver ingen rettigheder til materiale stillet til rådighed af kunden, idet det alene må anvendes i produktionen for kunden.

 

7. Fejl og mangler

Op til endelig levering af Produktet vil der typisk være en eller flere iterationer med kunden, hvor det kræves, at kunden kan tage stilling til og godkende dele af Produktet. Ved endelig levering af Produktet skal kunden umiddelbart i forlængelse heraf selv grundigt gennemse Produktet, og reklamationer over fejl og mangler skal modtages af SUMO skriftligt senest 14 dage efter levering af Produktet. Herefter kan kunden ikke længere gøre mangelsindsigelser gældende. Anvendes Produktet af kunden fx. ved visning, betragtes Produktet som mangelfrit, og kunden kan ikke længere gøre mangelsindsigelser gældende.

SUMO har ret til at forsøge at afhjælpe fejl og mangler, og sker dette inden for rimelig tid efter modtagelse af kundens reklamation, har kunden ikke yderligere rettigheder og kan ikke gøre yderligere krav gældende. Afhjælpes fejl og mangler ikke inden for rimelig tid, har kunden krav på et forholdsmæssigt afslag efter dansk rets almindelige regler. Er Produktet behæftet med væsentlige fejl og mangler, der gør, at Produktet ikke kan anvendes til sit formål, kan kunden hæve aftalen jf. pkt. 11. Herudover kan kunden ikke gøre yderligere krav gældende over for SUMO som følge af fejl og mangler.

 

8. Ansvarsbegrænsning

Medmindre SUMO har handlet groft uagtsomt eller forsætligt, fraskriver SUMO sig ansvaret for kundens indirekte tab, herunder tab af omsætning, krav fra kundens kunder og forretningsforbindelser, badwill og alle former for følgeskader, og SUMO's samlede erstatningsansvar er begrænset til et beløb svarende til det beløb, der samlet set er betalt af kunden i relation til ydelser/produkter i henhold til tilbuddet, dog maksimum DKK 100.000.

 

9. Tavshedspligt

SUMO skal iagttage ubetinget tavshedspligt i relation til oplysninger om kunden, herunder det Produkt, der skal udarbejdes, kundens produkter, der skal indgå i Produktet, markedsoplysninger, formålet, kunden skal bruge Produktet til, lanceringsplaner og andre forretningshemmeligheder og oplysninger, som i sagens natur skal holdes fortroligt og ikke bringes videre til uvedkommende tredjemænd.

SUMO's eget brug af Produktet må, jf. pkt. 3, først udøves, når kunden selv har vist Produktet første gang for en bredere kreds uden for kundens virksomhed. Er produktet alene beregnet til intern brug hos kunden selv, må SUMO ikke vise Produktet uden forudgående aftale med kunden.

 

10. Force Majeure

I tilfælde af force majeure-begivenheder, såsom krig, terror, brand, strejke, lockout, afbrydelse af sædvanlig kommunikations- og transportformer og vejrlige eller andre hindringer uden for parternes kontrol suspenderes parternes forpligtelser, indtil parterne atter er i stand til at opfylde deres forpligtelser.

 

11. Misligholdelse

Misligholder en part sine forpligtelser i henhold til tilbuddet eller disse betingelser, skal misligholdelsen afhjælpes inden for 14 dage efter påkrav fra den ikke-misligholdende part. Sker dette ikke, kan den anden part ophæve aftalen.

Ophæves aftalen af kunden, kan kunden kræve allerede erlagte beløb tilbagebetalt mod tilbagelevering af, hvad SUMO måtte have nået at levere til kunden.

Ophæves aftalen af SUMO, er SUMO berettiget til betaling i henhold til tilbuddet, dog fratrukket sparede omkostninger, idet SUMO skal iagttage sin tabsbegrænsningspligt jf. dansk rets almindelige regler herom.

12. Opsigelse og ændring i relation til tilbuddet

Ingen af parterne kan opsige, annullere eller ændre aftalen om levering af Produktet jf. tilbuddet. Ønsker kunden at annullere aftalen, kan dette alene ske i det omfang, parterne kan nå til enighed om betaling af SUMO, herunder betaling af en rimelig kompensation for mistet fortjeneste. Ved ændring i forhold, til hvad der er beskrevet i tilbuddet, kan dette ske ved udarbejdelse af og kundens accept af revideret tilbud eller ved et tillæg til tilbuddet.

 

13. Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem parterne skal afgøres ved anvendelse af dansk ret, og retssag mellem parterne skal anlægges ved Byretten i Aarhus som første instans.

 

Aarhus, den 08. Maj 2020

bottom of page